Regeling Ticketgelden Coronacrisis

Cultuur- en sportevenementen

Update d.d. 22 januari 2021

Als gevolg van de (nationale en internationale) maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, zijn veel organisatoren van evenementen, poppodia, theaters en concertgebouwen, musea, monumenten, sportclubs en andere instellingen genoodzaakt om evenementen te verplaatsen of te annuleren. Onderstaande regeling is opgesteld om een handvat te bieden aan organisatoren hoe om te gaan met de restitutie van ticketgelden en het uitreiken van vouchers. Wanneer organisatoren hiervan gebruik maken, dan zullen zij het publiek informeren over de inhoud van deze regeling.

Waar in deze regeling staat “evenement”, dient (ook) gelezen te worden: theatervoorstelling, muziekvoorstelling, muziekconcert, popconcert, festival, tentoonstelling, sportwedstrijden etc. Waar staat “organisator”, dient ook gelezen te worden; theater, concertgebouw, vlakke vloer, museum, monument, sportclub etc.

Artikel 1               Verplaatste evenementen

 1. Tickets voor evenementen die moeten worden verplaatst als gevolg van het Coronavirus blijven geldig voor het verplaatste evenement, mits die verplaatsing geschiedt binnen een termijn van 26 maanden na het oorspronkelijke evenement. Aangesloten organisatoren ontvangen duidelijke instructies dat indien een evenement bij herhaling moet worden verplaatst, de kaarthouders opnieuw de optie wordt geboden om een voucher/tegoed of geldelijke restitutie te vragen (of een donatie te doen). Voorts ontvangen aangesloten organisatoren instructies over de communicatie richting kaarthouders en de te hanteren termijnen.
 2. Als de houder van het ticket verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het ticket dit binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op een tegoed ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief boekings- of servicekosten. Dit tegoed kan gedurende minimaal 24 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisator. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.
 3. Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoed, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld.
 4. Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 12 maanden na de oorspronkelijke datum van het verplaatste evenement.
 5. Een organisator kan te allen tijde ten gunste van de houder van een ticket afwijken van het bovenstaande.

 

Artikel 2               Afgelaste evenementen

 1. Bij tickets voor evenementen die als gevolg van het Coronavirus moeten worden afgelast (dwz niet kunnen worden verplaatst binnen de termijn van 26 maanden), heeft de houder van dat ticket recht op een tegoed ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief boekings- of servicekosten. Dit tegoed kan gedurende minimaal 24 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisator. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld. Aangesloten organisatoren ontvangen duidelijke instructies over de communicatie richting kaarthouders en de te hanteren termijnen.
 2. Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoed, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld.
 3. Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 3 maanden na de datum van het afgelaste evenement.
 4. Een organisator kan te allen tijde ten gunste van de houder van een ticket afwijken van het bovenstaande.

Toelichting op aanpassing regeling

Algemeen

Begin april 2020, toen Nederland nog aan het begin van de Coronacrisis stond, hebben de evenementenbranche en cultuursector in overleg met de Ministeries van OC&W en EZK de Bewaar Je Ticket regeling en campagne opgezet. Uitgangspunten van deze regeling waren (kort samengevat):

 1. Als een evenement wordt verplaatst vanwege de Corona uitbraak, dan blijven tickets geldig voor de nieuwe datum. Een evenement wordt als verplaatst aangemerkt indien het binnen 13 maanden na de oorspronkelijke datum plaatsvindt. Als een kaarthouder niet kan op de nieuwe datum, heeft deze recht op een tickettegoed (voucher). Als de kaarthouder geen voucher wil, kan hij/zij een donatie doen of zijn/haar geld terug krijgen. Restitutie vindt plaats binnen een maand na de nieuwe datum van het evenement.
 2. Als een evenement niet kan worden verplaatst binnen een termijn van 13 maanden, dan wordt het evenement als afgelast aangemerkt. In dat geval heeft de kaarthouder recht op een tickettegoed (voucher). Als de kaarthouder geen voucher wil, kan hij/zij een donatie doen of zijn/haar geld terug krijgen. Die restitutie geschiedt binnen 3 maanden na de oorspronkelijke datum van het evenement.

De Bewaar Je Ticket regeling is veelvuldig gebruikt en is in het overgrote deel van de gevallen zorgvuldig uitgevoerd. Waar er knelpunten zijn gesignaleerd, zijn deze opgelost.

Inmiddels is echter gebleken dat deze crisis veel langer duurt dan in april 2020 gedacht. Er is momenteel een langdurige tweede Coronagolf gaande, die beantwoord wordt met overheidsmaatregelen vergelijkbaar met die in de periode maart-juni 2020. Voordat die maatregelen werden ingesteld, merkte de evenementen- en cultuurbranche al dat evenementen die bijvoorbeeld van het voorjaar van 2020 naar het najaar van 2020 waren verplaatst, voor een tweede keer verplaatst moesten worden. Deze evenementen worden door het ontbreken van een concreet perspectief, nu niet verplaatst naar voorjaar 2021, maar naar eind 2021 of nog verder weg.

In de Bewaar Je Ticket regeling uit april 2020 is met deze ontwikkeling geen rekening gehouden, en er is om die reden behoefte om de regeling bij te stellen en te verlengen. Anderzijds is het door de aanhoudende coronamaatregelen niet mogelijk geweest voor consumenten om tegoeden (vouchers) in te wisselen voor een ander evenement: het organiseren van alternatieve evenementen was immers niet mogelijk. Ook om die reden is aanpassing van de regeling nodig.

De branche realiseert zich overigens terdege dat zij het geduld, vertrouwen, sympathie en begrip van de consumenten in de afgelopen periode niet moet beschadigen, en wil dit terug laten komen in de aanpassing van de regeling.

Per artikel

Artikel 1:

 1. Zoals hierboven aangegeven zou de onverkorte toepassing van de Bewaar Je Ticket regeling uit april 2020 betekenen dat alle shows die nu voor een tweede keer verplaatst worden naar een datum die verder weg ligt dan 13 maanden van de oorspronkelijke showdatum als ‘afgelast’ moeten worden beschouwd, met alle gevolgen van dien. Dit ondanks het feit dat de betreffende evenementen wel degelijk worden verplaatst, en niet worden afgelast. Deze verplaatsing gebeurt echter op een termijn die langer is dan de betreffende 13 maanden. Deze termijn wordt daarom verlengd naar 26 maanden. Er is gekozen voor een termijn die langer is dan 24 maanden, omdat er soms sprake is van een jaarlijks terugkerend evenement dat rondom een bepaalde feestdag plaatsvindt die in tijd kan schuiven (Pasen, Pinksteren).
  Omdat de branche met deze verlenging opnieuw een beroep doet op het geduld, vertrouwen, sympathie en begrip van de consumenten, is zorgvuldige communicatie over de verlenging van de regeling en de rechten van de consumenten essentieel. Aangesloten organisatoren ontvangen daarom duidelijke instructies dat indien een evenement opnieuw moet worden verplaatst, de kaarthouders ook opnieuw de optie wordt geboden om een voucher/tegoed of geldelijke restitutie te vragen (of een donatie te doen). Voorts ontvangen aangesloten organisatoren instructies over de (toon van de) communicatie richting kaarthouders en de te hanteren termijnen.
 2. Het begrip “afzienbare tijd” houdt een termijn van tenminste vier weken na aankondiging van de verplaatsing van het betreffende evenement in. De organisator is verplicht om die termijn duidelijk te communiceren aan de houders van tickets en om de rechten van de consument duidelijk te communiceren. Het bedrag van de tegoedbon is de oorspronkelijke ticketprijs (maar bijvoorbeeld niet een hogere prijs die de houder via een tickethandelaar heeft betaald), inclusief eventuele service/reserverings-/bespreekkosten. Het bedrag is inwisselbaar bij de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisator. Veel organisatoren hanteren immers verschillende prijzen voor verschillende evenementen. De tegoedbon is minimaal 24 maanden geldig, dit is 2 keer langer dan de minimale wettelijke termijn, omdat consumenten een reële mogelijkheid moeten hebben om het tegoed in te wisselen. Indien de waarde van de tegoedbon niet volledig wordt gebruikt, blijft het restant als tegoed staan gedurende voornoemde periode. Na het verstrijken van deze periode worden eventuele niet gebruikte tegoeden gerestitueerd, een en ander onder toepassing van de wettelijke (verval)termijnen.
 3. De houder van een ticket kan om restitutie van het ticketbedrag vragen. Het begrip “afzienbare tijd” bedraagt een termijn van ten minste vier weken na aankondiging van de verplaatsing van het betreffende evenement. De organisator is verplicht om de termijn te communiceren aan de houders van tickets.
 4. Deze termijn is gekozen ten behoeve van de liquiditeitspositie van de organisator. De termijn waarbinnen een organisator tot geldelijke restitutie overgaat wordt vastgesteld op uiterlijk 12 maanden na de oorspronkelijke datum van het evenement. Dit geldt voor alle geldelijk restituties: zowel voor de consumenten die bij de aankondiging van de eerste verplaatsing hebben aangegeven hun geld terug te willen, als de consumenten die dat bij de aankondiging van de verdere verplaatsing hebben gedaan.
 5. Er is ruimte om ten gunste van de consument af te wijken, bijvoorbeeld in termijnen.

Artikel 2:

 1. Het bedrag van het tegoed is de oorspronkelijke ticketprijs (maar bijvoorbeeld niet een hogere prijs die de houder via een tickethandelaar heeft betaald), inclusief eventuele service/reserverings-/bespreekkosten. Het bedrag is inwisselbaar bij de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisator. Veel organisatoren hanteren immers verschillende prijzen voor verschillende evenementen. De tegoedbon is minimaal 24 maanden geldig, dit is 2 keer langer dan  de minimale wettelijke termijn, omdat consumenten een reële mogelijkheid moeten hebben om het tegoed in te wisselen. Indien de waarde van de tegoedbon niet volledig wordt gebruikt, blijft het restant als tegoed staan gedurende voornoemde periode. De branche doet met de regeling een beroep op het geduld, vertrouwen, sympathie en begrip van de consumenten. Zorgvuldige communicatie over de regeling en de rechten van de consumenten is daarom essentieel. Aangesloten organisatoren ontvangen duidelijke instructies over de (toon van de) communicatie richting kaarthouders en de te hanteren termijnen.
 2. De houder van een ticket kan om restitutie van het ticketbedrag vragen. Het begrip “afzienbare tijd” bedraagt een termijn van ten minste vier weken na aankondiging van de verplaatsing van het betreffende evenement. De organisator is verplicht om de termijn te communiceren aan de houders van tickets.
 3. Deze termijn is gekozen ten behoeve van de liquiditeitspositie van de organisator.
 4. Er is ruimte om ten gunste van de consument af te wijken, bijvoorbeeld in termijnen.